ਮੇਨੂ

ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ

En los últimos años, se han llevado a cabo más de 15 Jornadas y Foros sobre la Noviolencia. Las últimas Jornadas tuvieron lugar en Madrid en noviembre 2017 con actividades en el Congreso de los Diputados, en el Ayuntamiento de Madrid y en el Centro Cultural de El Pozo. Aspiramos a que en esta 2ªMM, además de las actividades propias de cada lugar, se realice una Jornada o un Foro, de al menos un día, para poder intercambiar, debatir y planificar futuras acciones, además de confluir organizaciones y colaboradores.

ਵਿਏ 06

ਫਿਮੀਚੇਲੋ, ਫਿiumਮਿਸੈਲੋ ਵਿਲਾ ਵਿਸੇਂਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਨਵੰਬਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ-6 ਜਨਵਰੀ 2020 @ 23: 30 ਆਨਰਜ਼
ਵਿਏ 06

III ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਰਿਸੀਫ

ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਦਸੰਬਰ @ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ-ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਦਸੰਬਰ @ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ -03
ਵਿਏ 06

ਬੈਰਨਕੈਬਰਮੇਜਾ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਦਸੰਬਰ @ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ-20: 00 ਆਨਰਜ਼