ਮੁੱਖ » ਖੇਤਰ » Italia » ਮਿਲਣ

ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਪ੍ਰੌਕਸੀਮੋਸ ਈਵੈਂਟੋਜ਼

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ

ਜੁੜਿਆ ਪੱਕਾ

ਪੇਸ ਮਿਲਾਨੋ ਲਈ ਘਰ

ਪੇਸ ਮਿਲਾਨੋ ਲਈ ਘਰ

ਕਾਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾ ਪੇਸ ਮਿਲਾਨੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਲਈ 2 ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਸਟੀਲਡੈਂਟਲ ਐਸ.ਏ.ਐੱਸ.

ਸਟੀਲਡੈਂਟਲ ਐਸ.ਏ.ਐੱਸ.

ਸਟੀਲਡੈਂਟਲ ਐਸ.ਏ.ਐੱਸ., ਮਿਲਾਨ, ਪੀਸ ਐਂਡ ਅਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਟੋਡੋ ਕੰਬੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.