ਮੁੱਖ » ਖੇਤਰ » Italia » ਵਿੱਚ VA

ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਪ੍ਰੌਕਸੀਮੋਸ ਈਵੈਂਟੋਜ਼

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ

ਜੁੜਿਆ ਪੱਕਾ

2ª ਮਾਰਸੀਆ ਮੋਂਡੀਆਲ ਲਈ ਵਰੇਸੋਟੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

2ª ਮਾਰਸੀਆ ਮੋਂਡੀਆਲ ਲਈ ਵਰੇਸੋਟੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਮਾਰਸੀਆ ਮੋਂਡੀਆਲ ਦੀ ਵੈਰੇਸੋਟੋ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ, 2ª ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ.