ਏਸ਼ੀਆ ਓਸ਼ਿਅਨਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲ

ਨੇਪਾਲ

ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

[ਮੈਪਲਿਕ ਆਈਡੀ = "22733" h = "970"]