ਯੂਨੀੋ ਡੀਈ ਕੌਮਨੀ ਚੀ ਪਾਰਸੀਪੀਨੋ ਨੇਲ ਕੌਮੀਟਾਟੋ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਆਲਟੋ ਵਰਬਨੋ

ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਪ੍ਰੌਕਸੀਮੋਸ ਈਵੈਂਟੋਜ਼

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ

ਜੁੜਿਆ ਪੱਕਾ

ਰੀਸਟੋਰਾਂਟੇ ਤਾਬਾਚੀ ਗਿਆਨੀ ਬਾਰ

ਰੀਸਟੋਰਾਂਟੇ ਤਾਬਾਚੀ ਗਿਆਨੀ ਬਾਰ

ਰਿਸਟੋਰੇਂਟੇ ਟਾਬਾਚੀ ਗਿਆਨੀ ਬਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਿਆਜ਼ਲ ਗੁਗਲੀਏਲਮੋ ਮਾਰਕੋਨੀ, 3, ਲੁਈਨੋ

ਕੈਪੋਲੀਨੀਆ

ਕੈਪੋਲੀਨੀਆ

ਕਪੋਲੀਨੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਇਕੋ ਬਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ

ਇਕੋ ਬਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ

ਏਕੋਨੋ ਬਾਰ ਐਂਡ ਸ਼ਾਪ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਮ-ਟੈਰੇਡੀਲਾਗੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜਿਮ-ਟੈਰੇਡੀਲਾਗੋ ਸੋਸਾਇਟੀ- ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਲੇ

ਜਿਮ-ਟੈਰੇਡੀਲਾਗੋ ਸੋਸਾਇਟੀ- ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਲੇ

ਜਿਮ-ਟੈਰੇਡੀਲਾਗੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਅਮਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਲਈ 2 ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.